Σχετικά με το έργο ASSESS+

Η υποστήριξη δεξιοτήτων είναι μια διαδικασία που στοχεύει στον εντοπισμό και την ανάλυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων και των κινήτρων του, προκειμένου να καθορίσει ένα έργο σταδιοδρομίας ή / και να σχεδιάσει ένα επαγγελματικό πρόγραμμα επαναπροσανατολισμού ή κατάρτισης. Ο στόχος υποστήριξης δεξιοτήτων είναι να βοηθήσει το άτομο να αναλύσει το ιστορικό της σταδιοδρομίας του, να αυτοαξιολογήσει τη θέση του στο εργασιακό περιβάλλον και να σχεδιάσει μια πορεία σταδιοδρομίας, ή σε ορισμένες περιπτώσεις να προετοιμαστεί για την επικύρωση των μη τυπικών ή άτυπων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, όπως έχουν αποδειχθεί από προηγούμενες έρευνες και έργα, η σχέση μεταξύ της υποστήριξης των δεξιοτήτων με την επικύρωση τους δεν είναι πάντα σαφής στους ενδιαφερόμενους όπως επίσης και το επίπεδο ολοκλήρωσης το οποίο ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο υποστήριξης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατασκευή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στηριζόμενου στις βασικές αρχές της Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσω καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και προϊόντων.

Στην σύμπραξη ανήκουν, επτά Ευρωπαίοι οργανισμοί εξειδικευμένοι στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Βουλγαρία και Ελλάδα), με εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση δεξιοτήτων και επικύρωσής τους. Η καινοτομία έγκειται στη μετατροπή αυτού του κόσμου σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, που θα περιλαμβάνει ένα σύνολο καινοτόμων εργαλείων και ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων:

  • Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηριζόμενο στην υποστήριξη δεξιοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. (ΙΟ1)

  • το ASSESS PLUS Virtual CAMPUS, το οποίο περιλαμβάνει: (i) έναν Ηλεκτρονικό Οδηγό Εκπαίδευσης για Ψηφιακές Ικανότητες με Εικονική Μάθηση. (ii) ένα σύνολο δομημένων ενοτήτων εκπαίδευσης (iii) Ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (VOOC). (ΙΟ2)

  • μια εφαρμογή αξιολόγησης για κινητά. (ΙΟ3)

  • Κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και προσόντων αυτών, μέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. (ΙΟ4)

 

Κύλιση προς τα επάνω
Follow by Email