Παραδοτέα υλικά και αποτελέσματα

Στόχοι του έργου:

Το έργο ASSESS PLUS περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία καινοτομίας, συνδυάζοντας τεχνολογίες που βασίζονται στις ΤΠΕ και κινητές συσκευές με προσαρμοσμένες μεθόδους αξιολόγησης για την υποστήριξη των Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων:

  • Ένα καινοτόμο και πρωτοφανή ευρωπαϊκό πλαίσιο υποστήριξης δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων (IO1), που καθορίζει για πρώτη φορά τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη τους μέσω ψηφιακών εργαλείων. Αυτό θα επιτρέψει στους συμβούλους, το προσωπικό καθοδήγησης, τους αξιολογητές και τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην υποστήριξη να διευκολύνουν τους ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά προσόντα να έχουν πρόσβαση σε μονοπάτια αναβάθμισης, καθιστώντας διαθέσιμες την αναγνώριση δεξιοτήτων και τον έλεγχο μέσω ψηφιακών εργαλείων. Το EFC θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πλαίσια αναφορών, όπως το EQF και το ECVET, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην ΕΕΚ και να προωθηθεί η κινητικότητα στην Ευρώπη. 
  • Το ASSESSPLUSVirtualCAMPUS (IO2), ένας πολύγλωσσος κόμβος και πλατφόρμα κατάρτισης που βασίζεται στις ΤΠΕ και περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία καινοτομίας: (i) έναν διαδικτυακό εκπαιδευτικό οδηγό για ψηφιακές ικανότητες με εικονική μάθηση, σχεδιασμένος για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμβούλων, του προσωπικού καθοδήγησης , αξιολογητών και επαγγελματίων στην επικύρωση δεξιοτήτων και να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με εικονικά περιβάλλοντα μάθησης. (ii) ένα σύνολο δομημένων εκπαιδευτικών ενοτήτων και (iii) Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα ΕΕΚ (VOOC) που απευθύνονται σε συμβούλους, προσωπικό καθοδήγησης, αξιολογητές και επαγγελματίες που συμμετέχουν στην επικύρωση δεξιοτήτων, οργανωμένα σε περιοχές, επίπεδα και ενότητες. Το VirtualCAMPUS θα περιλαμβάνει πόρους ανοιχτής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων περιεχομένου εκπαίδευσης, πρακτικών δραστηριοτήτων και μεθόδων αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν από συμβούλους, προσωπικό καθοδήγησης, αξιολογητές και επαγγελματίες σχετικά με την επικύρωση και την υποστήριξη ελέγχων δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων.  
  • Μια εφαρμογή αξιολόγησης για κινητά για υποστήριξη δεξιοτήτων (IO3), ένα πρακτικό και καινοτόμο εργαλείο που βασίζεται στις ΤΠΕ και έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σχετικά με την υποστήριξη δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Η εφαρμογή αξιολόγησης για κινητά θα είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για την αξιολόγηση της απόκτησης των ικανοτήτων που απαιτούνται για τη διενέργεια υποστήριξη δεξιοτήτων για μειονεκτούντες ενήλικες για χρήση σε προγράμματα συμβουλευτικής, καθοδήγησης και κατάρτισης. Θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο VirtualCAMPUS (IO2) και θα δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης με μαθητές. 
  • Κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων μέσω πιστοποίησης στην εκπαίδευση ενηλίκων (IO4), ένα νέο μέσο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την αναγνώριση, την επικύρωση και την αναβάθμιση των διαδρομών υποστήριξης. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα ευθυγραμμιστούν με άλλα ευρωπαϊκά μέσα διαφάνειας και αναγνώρισης, όπως το ECVET, το EQAVET, το EQF ή το Europass. Θα είναι ένα μέσο πολιτικής για τη στήριξη της στρατηγικής εκμετάλλευσης του έργου και για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου, ιδίως του ευρωπαϊκού πλαισίου ικανοτήτων αναφοράς στην υποστήριξη δεξιοτήτων για την εκπαίδευση ενηλίκων. Θα ενσωματώσει άλλα αποτελέσματα και παραγωγές του έργου, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων αξιολόγησης που έχουν σχεδιαστεί στο Virtual CAMPUS, την εφαρμογή αξιολόγησης για κινητά και τα αποτελέσματα που παράχθηκαν κατά την πιλοτική φάση. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες, ενδιάμεσους φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό προσανατολισμό, την παροχή συμβουλών και την επικύρωση. 
books-1673578_1280
Κύλιση προς τα επάνω
Follow by Email