Продукти и резултати

ASSESS PLUS включва следните елементи на иновациите, комбиниращи базирани на ИКТ и мобилни технологии с индивидуални методи за оценка в подкрепа на одитите на уменията в образованието за възрастни:

1. Иновативна и уникална Европейска рамка за компетентности в одитите на уменията за образование на възрастни (ИП1), определяща за първи път компетенциите, знанията и уменията, необходими за подпомагане на одити на умения в образованието за възрастни чрез дигитални инструменти. Това ще позволи на кариерните консултанти, оценителите и професионалистите, ангажирани с валидиране, да улеснят нискоквалифицираните възрастни чрез достъп до идентифициране на придобити умения чрез дигитални инструменти. Рамката ще бъде създадена в синхрон с европейски квалификационни рамки като EQF и ECVET. Това ще доведе до улесняване на  признаване и валидиране на резултатите от обучението в ПОО и насърчаване на мобилността в Европа. За повече информация изтеглете рамката. 

2. Виртуален център с ресурси (ИП2) – многоезична обучителна платформа, която включва различни иновативни елементи: Отворени образователни ресурси: (1) Онлайн насоки за придобиване на дигитални компетентности чрез виртуално учене за кариерни консултанти, оценители и професионалисти, ангажирани с валидиране и фасилитиране на интеракцията във виртуална обучителна среда; (2) Комплект структурирани обучителни модули и (3) ПОО Отворени онлайн курсове (VOOC), организирани в различни теми, нива и раздели. Виртуалният център ще съдържа отворени обучителни ресурси, включващи теория, практически дейности и методи за оценка, които професионалистите ще прилагат в процеса на одитиране на уменията в образованието за възрастни.

3. Мобилно приложение за одити на умения (ИП3) – практичен и иновативен инструмент, базиран на ИКТ, предназначен за оценка на компетенциите по одитите на уменията в образованието за възрастни, включени в Европейската референтна рамка. Приложението за мобилно оценяване ще бъде иновативен инструмент за оценка на компетентности, необходими за извършване на одити на умения за възрастни в неравностойно положение, за да бъдат използвани в програмите за консултиране, ориентиране и обучение. Той ще бъде проектиран, следвайки инструкциите, описани във Виртуалния център с ресурси (ИП2) и ще бъде тестван по време на пилотната фаза с обучаемите..  

4. Набор от насоки за осъществяване на признаването на уменията (ИП4) – нов инструмент, създаден да улеснява признаването, валидирането и усъвършенстване на пътищата за усъвършенстване. Той ще насърчава прозрачността и признаването на уменията и квалификациите при одитите на уменията в образованието за възрастни. Насоките ще бъдат приведени в съответствие с други европейски инструменти за прозрачност и признаване, като ECVET, EQAVET, EQF или Европас. Това ще бъде инструмент в подкрепа на стратегията за прилагане на резултатите от проекта и по-специално Европейска рамка за компетентности в одитите на уменията за образование на възрастни. Той ще интегрира други резултати от проекта, включително методите за оценка, разработени във Виртуалния център с ресурси, мобилното приложение за одити на умения и обратната връзка от пилотната фаза. Насоките са адресирани до политиците, образователните институции и центрове за възрастни и организациите, активни в кариерното ориентиране, консултиране и валидиране.  

Към началото
Follow by Email