Партньори по проекта

ITG CONSEIL

ITG е компания, която има за цел да допринесе за местното социално-икономическо развитие, като работи на национално и международно ниво в областта на научните изследвания и обучението, и предоставя техническа помощ за публични институции, частни организации и частния социален сектор. ITG Conseil работи на територията на Франция с повече от 3500 консултанти. Групата ITG от 1996 г. активно използва опита си във всички области на консултирането, образованието и обучението за да подпомага предприемачи и специалисти, работещи с хора с умствени увреждания. Тя е разработила за своите консултанти специализирани услуги като експертиза и опит в областта на обучението, ученето през целия живот и управлението във Франция, Европа и на международно ниво. ITG благодарение на собствения си център за обучение осигурява обучение и коучинг в 10 града във Франция.

IASIS NGO

IASIS е неправителствена организация с нестопанска цел, която работи в областта на социалното включване, психичното здраве и деинституционализацията, която активно участва в психиатричната реформа, насърчавана от Министерството на здравеопазването и социалната солидарност и Европейския съюз. IASIS е официално регистрирана като частна организация с нестопанска цел и има за регистрация в Регистъра на доброволните неправителствени организации, управлявани от Главна дирекция "Благосъстояние" (09110AEN21094O32N-0798 и 09110AEN21094O32N-0721). IASIS има също така система за управленски компетенции, сертифицирана от Специалната служба / Отдел по здравеопазване и социалната помощ (No 1483/13.06.18). Основната цел на организацията е да осигури психосоциална подкрепа и образование на хора, които са изложени на риск от отпадане и на възрастни обучаеми.

BEST

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (www.best.at) е основана през 1990 г. независима австрийска организация за предоставяне на обучение, професионална квалификация и кариерни услуги. Основните й дейности включват разработване на иновативни програми за обучение за млади хора (+16) и възрастни, много от тях в неравностойно положение и с миграционен произход, непрекъснато и професионално обучение, консултации, коучинг и подкрепа на търсещите работа. Схемите за обучение са ориентирани към клиента и се основават както на специфичните нужди на пазара на труда, така и на индивидуалните ситуации, умения и компетенции на участниците, предишен опит и житейски обстоятелства. Институтът има седалище във Виена и оперира пет клона в региона на Виена и Долна Австрия с 15 000 студенти годишно с около 200 служители. Иновативните програми за обучение за различни целеви групи включват собствени педагогически и дидактически подходи и материали, особено за социална интеграция, овластяване, саморефлексия и мотивация, както и базирани на ИКТ методи, които постоянно се актуализират.

Business Foundation for Education (BFE)

Фондация на бизнес за образованието (ФБО) е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г. в обществена полза. Мисията на ФБО е да подкрепи развитието на гражданското общество чрез инициативи, които повишават конкурентоспособността на човешките ресурси, допринасят за икономическото развитие и росперитета. За постигане на своите цели Фондацията изпълнява разнообразни проекти, насочени към обучение през целия живот, кариерно консултиране, заетост и социална политика, професионално образование и работа с младежта.

Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico

LBP управлява културно-образователен център, създаден с цел да популяризира културата и изкуствата и да даде възможност на непривилегированите групи да развиват своите физически, социални, емоционални и познавателни способности и да изживеят постижения, лидерство, удовлетвореност, приятелство, признание и интеграция в обществото. LBP предлага езикови курсове, коучинг, кариерно ориентиране и обучение на възрастни в основни умения. Центърът предлага организирани учебни програми за културни дейности като танц, музика и театър. Той също така предлага възможности за неструктурирани дейности като игри, срещи в клуба и игра на открито. Също така предлага по-голямо разнообразие от програми и дейности в подкрепа на ситуации на преход, насърчаващи положителното младежко развитие. Програмният модел отчита потребностите на децата и младежите в развитието и ги насърчава през различните фази на тяхното социално, физическо и интелектуално съзряване.

INFODEF

INFODEF - Институт за насърчаване на развитието и обучението, е частен и независим център за изследвания, развитие и иновации, чиято мисия е да разработва и осъществява проекти, които допринасят за постигане на устойчиво и приобщаващо развитие чрез образование, култура и иновации. Центърът проектира и разработва иновативни инструменти, методологии, продукти и услуги, които отговарят на настоящите социални и икономически предизвикателства и дават възможност да се предвидят и насочат промените, необходими за постигане на бъдещи цели в обществото. Една от основните области на експертиза на INFODEF е проектирането на иновативни методологии и инструменти в подкрепа на дейността на професионалистите, които работят с конкретни целеви групи, като млади хора, мигранти, нискоквалифицирани възрастни, хора с увреждания и други уязвими групи. INFODEF участва или координира 27 европейски проекта в областта на иновациите, прилагани в областта на младежта, образованието и обучението, финансирани по Програма Еразъм+ на Европейската комисия

InnoQuality Systems

InnoQuality Systems (INQS) предоставя услуги, предназначени да осигурят положителни резултати от ученици и учители в ранна детска възраст, начално и средно образование, ПОО и образование за възрастни. Подкрепяйки ученето през целия живот от ранна грижа за бебета и малки деца чрез обучение в колежи и работна сила, иновативните им подходи и методики адресират критични въпроси и подобряват качеството на образователните програми. Богатство от професионален опит на екипа генерира портфолио от базирани на доказателства решения и методологии, които могат да бъдат приложени към нови предизвикателства, докато образователната среда продължава да се развива. InnoQuality Systems оценява обучителни програми и предоставя информация за прилагането и резултатите им. На базата на задълбочено анализиране на предизвикателствата пред образованието в световен мащаб и на национално равнище, компанията предоставя съвременни методологии, които позволяват превръщането на научните изследвания в практика чрез подобрена ефикасност и устойчивост на образователните програми.

Към началото
Follow by Email